Kriterier for arrangementer, aktiviteter og stands

Ønsker du å delta med arrangementer og/eller stands under Kongsberg Agenda, er det viktig at du setter det inn i gjeldende kriterier.
  • Kriterier

Definisjoner

Programposter er en samlebetegnelse på alt som inngår i Kongsberg Agendas offisielle program, herunder arrangementer, stands og aktiviteter

Arrangementer er tiltak initiert av en ansvarlig arrangør, involverer flere deltagere, avholdes på en scene/utested/arena for et publikum. Eksempler er paneldebatter, teknologisamtaler, teknologidemonstrasjoner, seminarer, rundebord, prisutdelinger etc.

Stands kan være utformet på ulik måte, men er karakteristisk sett et tildelt og avgrenset område hvor informasjon kan deles ut, samtaler kan føres og aktivitet kan foregå.

Salgsboder er boder/stands hvor salg av varer eller tjenester er primærformålet. Disse skal være forhåndsgodkjent av Kongsberg Agenda, og lokalisert på angitt område.

Aktiviteter er en bredere kategori som også inkluderer aktiviteter som bidrar til å fylle byen med liv og røre, engasjerer befolkning og besøkende, og støtter opp under Kongsberg Agendas formål og visjon.

Generelle kriterier

Kongsberg Agenda er en nasjonal arena hvor vi skal bidra til å finne bærekraftige løsninger på våre globale utfordringer. ​Formålet er å skape en demokratisk, kunnskapsbasert møteplass hvor dialog og debatt omkring teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse løftes frem i et levende byrom.​

Alle typer aktivitet på Kongsberg Agendas område, under Kongsberg Agendas paraply, må oppfylle våre kriterier og godkjennes på forhånd.​ Alle arrangementer, aktiviteter eller stands skal omhandle et samfunnsnyttig tema, eller kunne settes inn i en samfunnsnyttig kontekst som støtter opp om Kongsberg Agendas formål og samsvare med Kongsberg Agendas ambisjoner for mangfold og bærekraft.

Lengden på enkeltarrangementer eller -aktiviteter skal ikke overskride 1,5 timer.

Kriterier for arrangører

Organisasjoner og næringsvirksomheter kan delta med arrangementer under Kongsberg Agenda. ​

Organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stands og aktiviteter under Kongsberg Agenda innenfor gitte rammer. ​

Arrangøren har ansvar for at arrangementet, aktiviteten eller standen følger kriteriene som er satt av Kongsberg Agenda, er sikkerhetsmessig forsvarlig og følger norsk lovgivning. ​

En arrangør som står for et antidemokratisk, voldsrettet budskap får ikke delta – ei heller parter med budskap som direkte strider imot arrangementets formål. ​

Kongsberg Agenda forbeholder seg retten til å fatte beslutning om avslag, advarsel, bortvisning utestengelse. ​

Arrangementer, aktiviteter og stands skal:

Omhandle et samfunnsnyttig tema eller kunne settes inn i en samfunnsnyttig kontekst som støtter opp om Kongsberg Agendas formål. ​

Være åpne for alle – med unntak av arrangementet med særskilt godkjennelse. ​

Være gratis – med unntak av arrangementet med særskilt godkjennelse. ​

Være i Kongsberg sentrum eller i umiddelbar nærhet ​

Være universelt tilgjengelig for publikum ​

Tilrettelegge for trygg, åpen, respektfull og inkluderende dialog og publikumsinteraksjon, tuftet på demokratiske verdier. ​

Arrangementer, aktiviteter og stands skal ikke:

Drive salg, m.m. det er knyttet til lokal servering, handelsstandens aktiviteter eller større arr./aktiviteter initiert av Kongsberg Agenda.​

Markedsføre et kommersielt produkt, en virksomhet eller en tjeneste utenfor område angitt for dette – og i henhold til spesifikke kriterier. ​

Drive pengeinnsamling eller pågående og oppsøkende medlemsverving. ​

Drive aktivitet av en karakter som er utenfor rammen av Kongsberg Agendas visjon og formål. ​