Fremtidsbyen
Sted: Parkscenen Arr: Nordic Office of Architecture
  • fredag - 21. Juni 15:30 - 16:15
  • Rullestoltilpasset lokale
  • Rullestoltilpasset WC
Tilbake til programmet

Med bærekraftig byutvikling erkjenner vi at byer ikke bare er steder hvor mennesker bor og arbeider, men egne økosystemer. For å oppnå denne balansen, må fremtidens byer gjennomføre en rekke strategier og prinsipper.

Det å innlemme naturen i det urbane landskapet gjennom grøntområder, parker, og grønne korridorer, gir ikke bare rekreasjonsmuligheter, men bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet og øke trivselen. Byenes klimapåvirkning må reduseres, blant annet ved å fremme energieffektive bygninger, fornybare energikilder, og grønn infrastruktur.

Vel så viktig blir det å skape inkluderende og tilgjengelige offentlige rom som oppfordrer til sosial interaksjon og samhold – trygge, attraktive og tilgjengelige gater, torg og møteplasser for alle, uavhengig av alder, bakgrunn eller funksjonsevne. Vi må tenke langsiktig og fleksibelt i byplanleggingen for å tilpasse oss endringer i klimaet og samfunnet, og ta hensyn til klimatilpasningstiltak som håndtering av ekstremvær og stigende havnivå, og legge til rette for utvikling av en mer bærekraftig transportinfrastruktur.

Ved å ta hensyn til både natur, klima og mennesker, vil fremtidens byer kunne skape mer motstandsdyktige, bærekraftige og livskraftige samfunn for kommende generasjoner.

Diana jobber aktivt for å omstille visjoner til handling, og som ekspert innen strategisk arealplanlegging og byplanlegging har hun ledet flere prosjekter som utforsker prinsippene for bærekraftig byutvikling. Hun engasjerer seg i klima- og miljøutfordringer, er opptatt av å øke tilstedeværelsen og bevare den ville naturen i urbane miljøer, og tror på bruken av naturbaserte løsninger for å utvikle gode møteplasser som styrker sosiale verdier og bidrar til biodiversitet og bedre klima. For oss er byutvikling mer enn bare strukturer og infrastruktur; det er en prosess som i stor grad tar hensyn til samfunn og miljø.